Yapı Kongresi - Ana Sayfa

 

 

 
Ana SayfaKongre TakvimiBilim ve Düzenleme KuruluBroşürKongre YeriYazım KlavuzuİletişimÖnceki Yapı Kongreleri

 

 

 

 

 


 

Ana Sayfa

6. ULUSAL YAPI KONGRESİ VE SERGİSİ

DEĞİŞEN DÜNYADA YAPILI ÇEVRE

7-9 ARALIK 2023

Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, yapı sektörü ile eğitim, çevre, tasarım, üretim, kullanım, koruma, denetim, yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki ilişkilerin tartışıldığı; güncel sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı; yapı sektörü ile ilişkili olan tüm disiplinlerden katılımcıların bir araya gelebildiği bir ortam sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Ülkemizde bu türden ulusal ölçekte bir yapı kongresi ilk defa 3-7 Mayıs 1948 tarihleri arasında “Birinci Türk Yapı Kongresi” adı ile Bayındırlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir. Meslek topluluğumuzun o tarihteki örgütü “Türk Yüksek Mimarlar Birliği” kongreye geniş destek ve katılım sağlamıştır. Beş gün süren bu kongre, Cumhuriyet sonrası mimarlığın kuruluşu ve kurumsallaşması sürecinde birçok mesleki konunun çok yönlü ele alındığı ve paylaşıldığı önemli bir etkinlik olmuştur.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 1948 yılında destek verdiği bu ulusal kongrenin sürekliliğini sağlamak amacıyla “Yapı Kongresi ve Sergisi” düzenlemeyi bir gelenek haline getirmiştir. 2.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi 3-5 Haziran 2015 tarihleri arasında “Yapı Üretimi, Kullanımı ve Koruma Süreçleri” konusuna odaklanan bir etkinlik olarak Ankara’da düzenlenmiştir. 3.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde “Teknik Tasarım, Güvenlik ve Erişilebilirlik” konusunu yine Ankara’da tartışmaya açmıştır. 4.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara ve Antalya Şubelerinin işbirliğiyle 6-8 Aralık 2018 tarihlerinde “Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar” ana temasını gündeme getirmiştir. 5.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, Covid-19 pandemisi koşullarının hüküm sürdüğü dönemde çevrimiçi ortamda 9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılmış, “Yapı Sektöründe Çok Yönlü Kalkınma: Eğitim-Araştırma-Uygulama” temasıyla çok disiplinli ve kolektif çalışmaların arttırılmasını hedefleyen çalışmaları ön plana almıştır.

Değişen dünyada iklim değişikliği ve sebep olduğu doğa olayları, enerji kaynaklarının yetersizliği, tarım ve maden stratejileri ile ortaya çıkan çevre sorunları, dünyanın ve barındırdığı canlıların geleceğini tehdit etmektedir. Bu durum, ister istemez yapı sektöründeki yaklaşımları da etkilemektedir. Yapı sektörü, tüm araştırma, uygulama ve mesleki eğitim kollarıyla, mevcut ve gelecek durumu iyi değerlendirmek, güçlü ve zayıf kaldığı koşulları ortaya koymak, bu koşulları yapıcı fırsatlara ve yeni olanaklara evirmek durumundadır; bunun için de yenilikçi çalışmalara önem vermektedir. Kısaca, mimarlık disiplinin gündemi ve araştırma-uygulama konuları her geçen gün genişlemektedir. Bu kapsamda, olağandışı koşullar ve ortamlar için tasarım, geleceğin mekân tasarımı ve adaptasyonu, sanal gerçeklik teknolojileri ve sayısal tasarım, gelecek koşullara dayanıklı yapılı çevrelerin geliştirilmesi ve çözümler üretilmesi, ilgi çeken konulardır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, Antalya ve Eskişehir Şubelerinin iş birliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenleyeceği 6.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin, 7-9 Aralık 2023 tarihleri arasında Eskişehir’de yapılmasına karar verilmiştir. Bu kongrede, değişen dünyanın hassasiyetlerine yapılı çevrenin adaptasyonunu tartışacak nitelikte birden fazla ana tema belirlenmiştir. “Değişen Dünyada Yapılı Çevre” başlığı ile düzenlenecek olan 6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin ana temaları şunlardır:

*        Döngüsel Tasarım

*        İklim Değişikliği

*        Sayısal Tasarım

*        Sanal Gerçeklik

*        Geleceğin Mekânları

Değişen dünya, çevre ve yaşam koşullarının yapı sektörüne etkisi ve yapılı çevrenin bu koşullara uyumu ile ilişkili olan ve yapı malzemesi ölçeğinden, mekân, bina, şehir, çevre ölçeklerine kadar yapı sektörü ile ilgili tüm süreçlerin dâhil edildiği konu başlıkları aşağıda listelenmiş, kongrenin tartışma ortamına dâhil edilmiştir.

 1. Yapı malzemeleri
 2. Yapı ve yapım sistemleri
 3. Yapım yönetimi
 4. Yapı üretiminde bilişim: Bilgi teknolojileri
 5. Tasarım yönetimi
 6. Yapı biyolojisi ve çevresel kontrol
 7. Yapı denetimi
 8. Yapı güvenliği
 9. Kültürel varlıklar ve koruma
 10. Evrensel tasarım
 11. Afet ve risk yönetimi
 12. Mesleki eğitim

6.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin, yapı bilimleri, çevre kontrolü, yapım ve malzeme teknolojileri, mimarlık eğitimi, mühendislik ve bilişim sahalarıyla ilgili birçok disiplinden meslek insanlarını, araştırmacıları, akademisyenleri, uzmanları, uygulayıcıları, üreticileri, öğrencileri ve kullanıcıları bir araya getirmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, farklı disiplinlerden görüşlerin ve çalışmaların bu kongreye katılımları önemsenmektedir.

BİLDİRİ KABUL VE DEĞERLENDİRME

6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nde sunulacak olan bildirilerin dili Türkçedir. Bildiri özeti hazırlama kuralları ve yazarların dikkat etmesi gereken hususlar kongre web sitesinde yayınlanmıştır.

Bildiri özetlerinin 31 Mart 2023 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Kongre Sekreterliğine e-posta aracılığıyla teslim edilmesi beklenmektedir.

Kongreye iletilen tüm bildiriler, “özet” ve “tam metin” olmak üzere iki aşamada ve çifte-kör hakem yöntemiyle değerlendirilmektedir. Kongre Bilim Kurulu tarafından, “özgün nitelik”, “ilgili alana bilimsel katkısı”, “ilgili alanda topluma yarar sağlama, ekonomik ve kültürel gelişime katkı sağlama” ölçütleri çerçevesinde değerlendirilen ve farklı araştırma alanlarında öne çıkan üç bildiri, Yapı Dergisi’nde makale olarak basılacaktır.

Kongrede sunulan tüm bildiriler, sunum ve soru-cevap performansları kapsamında Kongre Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve en başarılı üç sunuma “en iyi sunum başarı sertifikası” verilecektir.